Câu chuyện chưa bao giờ hết về việc xử lý rác thải sinh hoạt

Câu chuyện chưa bao giờ hết về việc xử lý rác thải

Khối lượng ngày một tăng

Tại TP. Hồ Chí Minh, tình hình phát sinh chất thải rắn trong những năm gần đây rất phức tạp, thành phần chất thải rắn đô thị đa dạng, ngày càng gia tăng về khối lượng. Ước tính tỷ lệ gia tăng chất thải rắn sinh hoạt mỗi năm khoảng 8-10%. Trong đó, bình quân 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 9.583 tấn/ngày. Đây là khối lượng rất lớn, vì vậy việc phân loại thu gom và xử lý chất thải rắn rất quan trọng, đặc biệt là chất thải sinh hoạt để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, mỹ quan của thành phố

Riêng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn ước khoảng 350-400 tấn/ngày và chất thải y tế nguy hại khoảng 21,4 tấn/ngày. Chất thải nguy hại có đủ thành phần ăn mòn, cháy nổ, hoạt tính và độc hại; trong đó, thành phần ăn mòn, cháy và độc hại chiếm tỷ lệ cao nhất, các chất hoạt tính rất ít. Hiện nay, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng công nghệ đốt, compost và tái chế chiếm tỷ lệ 31%; chôn lấp chiếm tỷ lệ 69%

Còn tại tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết, hiện tỉnh đã phê duyệt “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, trên địa bàn tỉnh xác định 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng, cấp huyện. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thực hiện được 2/6 khu xử lý, gồm: Khu liên hiệp xử lý Việt Hồng tại huyện Thanh Hà với 2 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, công suất thiết kế 200 tấn/ngày đêm cho mỗi nhà máy và Khu xử lý Bình Giang tại huyện Bình Giang với 1 nhà máy, công suất thiết kế 50 tấn/ngày đêm.

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 1.072 tấn/ngày. Trong đó, tại đô thị phát sinh khoảng 419 tấn/ngày, tại nông thôn phát sinh khoảng 653 tấn/ngày. Hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị được thực hiện bởi 42 tổ thu gom, 7 hợp tác xã, 4 công ty, tần suất thu gom trung bình là 1 lần/ngày. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý tại thành phố Hải Dương đạt khoảng 95%; tại các khu vực đô thị khác đạt khoảng 85%. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn đạt khoảng 79%.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 1.397 tấn/ngày, đã thu gom và xử lý 1.245 tấn/ngày, đạt 93,5%. Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý chủ yếu bằng hai phương pháp chôn lấp và đốt. Cụ thể, có 5 địa phương xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 4 địa phương xử lý bằng cả 2 phương pháp đốt và chôn lấp; 5 địa phương xử lý hoàn toàn bằng phương pháp đốt.

Các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đúng theo quy hoạch; các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn mới đều được đầu tư xây dựng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Tuy nhiên, một số bãi chôn lấp chất thải rắn được hình thành từ lâu tại địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh môi trường theo quy định. Việc xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về môi trường cần có vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, không đủ nguồn lực đầu tư cho các địa phương trên địa bàn tỉnh

Đầy mạnh phân loại rác tại nguồn

Theo đánh giá của các chuyên gia về môi trường, việc quản lý và xử lý rác thải đang là vấn đề “nóng” tại nhiều địa phương do quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến lượng rác thải phát sinh tăng đột biến. Trong khi đó, công tác quản lý, xử lý rác thải đang còn nhiều bất cập. Điển hình như việc phân công, phân nhiệm trong quản lý chất thải còn chồng chéo và nhiều lỗ hổng; đầu tư tài chính cho quản lý chất thải nguy hại chưa tương xứng; việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải không theo đúng quy định; chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chưa được tính đúng, tính đủ, chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định;...

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!